Dla dłużnika

Dłużnik to osoba (fizyczna, prawna lub inna wymieniona w art. 331 kc) przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zgodnie z treścią tytułu wykonawczego oraz wnioskiem wierzyciela. Celem egzekucji jest zaspokojenie wierzyciela zgodnie z treścią tytułu wykonawczego.

Aby ten cel osiągnąć, komornik musi posiadać niezbędną wiedzę o dłużniku i jego majątku. Konkretyzacją tego obowiązku jest wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kpc. Wyjaśnienia te dłużnik może złożyć ustnie do protokołu w siedzibie kancelarii komorniczej w dni przyjęć interesantów lub w innym terminie ustalonym z komornikiem.

Należy pamiętać, że w takim wypadku dłużnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) celem potwierdzenia tożsamości.   

W przypadku osoby prawnej niezbędny jest dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji podmiotu (KRS, uchwała).

Udzielając ewentualnego pełnomocnictwa należy do akt sprawy egzekucyjnej złożyć pisemne umocowanie z podpisem mocodawcy. Zakres podmiotowy osób mogących być pełnomocnikiem został uregulowany w art. 87 kpc.  

Dłużnik może także złożyć wyjaśnienia w formie pisemnej. Pismo adresowane do komornika powinno spełniać wymogi pisma procesowego (por. art. 126 kpc) i musi być podpisane. Komornik nie może badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (kompetencja sądów). 

Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia dłużnika jest obowiązek powiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Owe powiadomienie musi zostać dokonane w terminie 7 dni od zmiany miejsca swojego pobytu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo organu egzekucyjnego pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Numer konta: 27 1090 2590 0000 0001 2178 7182
W tytule przelewu należy podać numer sprawy, który dołączony jest do każdej korespondencji (rozpoczyna się od oznaczenia km/kms/kmp).

template-joomspirit