Dla wierzyciela

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym to osoba (fizyczna, prawna lub inna wymieniona w art. 331 kc), która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Charakter postępowania egzekucyjnego pozwala na zaspokojenie określonego świadczenia w drodze przymusowej i to niezależnie od woli dłużnika.

Aby zainicjować postępowanie egzekucyjne wierzyciel zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

 • złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu wniosek o wszczęcie egzekucji, który określi świadczenie, jakie ma być spełnione;
 • złożyć tytuł wykonawczy - czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności;
 • wskazać sposoby egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji znajdziecie Państwo w formularzu znajdującym się poniżej:

FORMULARZ - WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Należy pamiętać, że wniosek ten musi być podpisany. Tytuł wykonawczy należy złożyć w oryginale. Bardzo ważną kwestią jest klauzula wykonalności, albowiem dopiero jej nadanie umożliwia wszczęcie i prowadzenie egzekucji. Całość postępowania o nadanie klauzuli wykonalności toczy się wyłącznie przed sądem.

Szczególna uwaga dotyczy treści klauzuli wykonalności - aktualne rozporządzenie dotyczące jej treści oraz rozporządzenie wskazujące dodatkowe warunki formalne znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA BRZMIENIA KLAUZULI WYKONALNOŚCI

ROZPORZĄDZENIE WSKAZUJĄCE DODATKOWE WARUNKI FORMALNE

Sposoby egzekucji są integralnie związane z praktycznym przeprowadzeniem egzekucji. W związku z powyższym wyróżniamy:

a) egzekucję świadczenia pieniężnego (art. 844-1022 kpc):

 • z wynagrodzenia za pracę;
 • z ruchomości;
 • z rachunków bankowch;
 • z innych wierzytelności;
 • z innych praw majątkowych;
 • z nieruchomości;

b) egzekucję świadczenia niepieniężnego, np. obowiązek opróżnienia lokalu z rzeczy i osób (eksmisja) (art. 1041-1059 kpc):

 • może polegać na odebraniu dłużnikowi rzeczy ruchomej i wydaniu jej wierzycielowi;
 • może polegać na obowiązku opróżnienia lokalu z rzeczy i osób;
 • może polegać na stosowaniu wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z zamianą na areszt;

c) egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066-1071 kpc).

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Należy pamiętać, że w postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada wyboru sposobu egzekucji najmniej uciążliwego dla dłużnika.

W przypadku braku wiedzy o majątku dłużnika wierzyciel może zlecić komornikowi, za wynagrodzeniem, poszukiwanie majątku dłużnika (art. 7971 kpc). W takiej sytuacji, składając wniosek o wszczęcie egzekucji, należy dołączyć podpisane zlecenie dostępne poniżej:

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU

Wierzyciel może dokonać także wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail. Niezwłocznie udzielę odpowiedzi na Państwa pytania.

template-joomspirit